Návštevný poriadok

Milí naši zákazníci.

Všetky inštrukcie prispievajú k Vašej spokojnosti a ako prevencia ochrany zdravia Vás a Vašich detí. Prosím, prečítajte si ich a riaďte sa podľa nich. Ďakujeme.

1. Vstup do priestorov prevádzky je prísne zakázaný osobám s akútnym, alebo infekčným ochorením. Tak isto osobám, ktoré sú v karanténe pre výskyt infekcií a aj členom rodín, v ktorých sa vyskytlo nákazlivé ochorenie. Zákaz platí aj pre osoby javiace príznaky požitia alkoholických nápojov a iných omamných látok. Personál je oprávnený zakázať takejto osobe vstup do prevádzky.

2. V prevádzke a v jej okolí je ZÁKAZ FAJČIŤ.

3. Zakonný zástupca, alebo ním poverená dospelá osoba, zodpovedá za dieťa počas celej doby strávenej v priestoroch prevádzky

4. Každé dieťa musí ísť do bazéna v sprievode jedného rodiča, prípadne rodičom poverenej dospelej osoby. V prípade, že dieťa vo vyššom veku absolvuje kurz plávania už bez prítomnosti rodiča v bazéne, vstupuje do bazéna až po inštruktorovi.

5. Dieťa nikdy nesmie zostať samé bez dozoru. Ak si potrebujete odbehnúť, poproste o postráženie dieťatka personál.

6. Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné úrazy návštevníkov spôsobené ich vlastnou neopatrnosťou, nedbanlivosťou, nezohľadnením vlastného zdravotného stavu, svojich možností a schopností alebo nedodržaním prevádzkového poriadku a bezpečnostných pravidiel prevádzky.

7. Zákonný zástupca zodpovedá za škody spôsobené maloletou osobou na majetku a zariadeniach prevádzky alebo škody spôsobené ostatným návštevníkom.

8. Príchod na prevádzku je maximálne 15 minút pred začiatkom lekcie. V prezúvarni sa klienti musia vyzuť a po prevádzke sa následne pohybovať v gumených prezúvkach vhodných do mokrého prostredia. To platí aj pre chodiace deti.

9. Do bazéna vstupuje klient nenalíčený s odstráneným make upom. Dlhé, alebo polodlhé vlasy si vypne smerom hore, alebo použije plávaciu čiapku.

10. Pred vstupom do bazéna je klient povinný dôkladne osprchovať seba, bez plaviek a za použitia mydla, a potom rovnakým spôsobom osprchovať dieťa.

11. Dieťa musí mať v bazéne plavky, ktoré pevne obopínajú bruško a nožičky. Deti si do vody nesmú nosiť vlastné hračky.

12. V prípade znečistenia priestorov je rodič povinný upozorniť personál, ktorý znečistenie odstráni a miesto vydezinfikuje. V prípade znečistenia vody stolicou, krvou, alebo zvratkami je lekcia prerušená. Pokiaľ dôjde k výtoku sekrétu z nosa, použite pripravené vreckovky.

13. Dĺžka pobytu vo vode na lekcii sa prispôsobuje veku, pokročilosti, schopnostiam a potrebám detí. V priemere trvá 30 minút ( najmenej 20 a najviac 40 minút). O dĺžke lekcie rozhoduje inštruktor na základe vyššie spomenutých okolností.

14. Do sauny vstupuje klient dôkladne osušený a na lavicu si pod seba položí uterák. Dieťa musí mať plienku, alebo medzi nôžkami daný uterák. Dĺžka saunovania je cca 10 minút.

15. Je zakázané konzumovať nápoje a jedlo mimo aklimatizačnej miestnosti. Nádoby používané v priestoroch prevádzky musia byť nerozbitné.

16. Každý účastník kurzu je povinný dbať na hygienu, čistotu a poriadok, svojim správaním nerušiť priebeh lekcie, neohrozovať zdravie ostatných a rešpektovať pokyny inštruktora.

17. Cenu za kurz je nutné uhradiť najneskôr 3 dni pred nástupom do kurzu a to buď prevodom na účet (č.ú. :SK88 0200 0000 0043 1536 0359 vedený vo VÚB a.s.), alebo na recepcii Plaveckej školy Zlatá Rybka a to buď kartou, alebo v hotovosti. Doklad o zaplatení si, prosím, uschovajte. Pri prevode na účet prosíme uviesť ako variabilný symbol dátum narodenia dieťatka. Do poznámky uviesť meno a priezvisko dieťatka a deň a hodinu jeho zaradenia do kurzu. Napr. Janko Novák Streda 12.00.

18.
- Ak klient zruší kurz v termíne kratšom ako 5 dní pred nástupom do kurzu, firma si účtuje storno poplatok 10% z ceny kurzu.
- Ak klient zruší kurz v deň nástupu do kurzu, je storno poplatok 50% z ceny kurzu.
- Ak klient zruší kurz po začatí kurzu, firma si účtuje 100% sumu kurzu.
- V prípade zrušenia kurzu klientom zo závažných zdravotných dôvodov, kedy si dieťa nemôže vynechané lekcie nahradiť v priebehu 1 roka , prevádzkovateľ po predložení potvrdenia od lekára vráti klientovi adekvátnu čiastku -10% z tejto čiastky. Zostávajúca časť finančných prostriedkov bude klientovi vyplatená do 5 pracovných dní na účet, alebo v hotovosti k rukám klienta.
- Pri vyhlásení mimoriadnej situácie vládou SR a povinnosti zatvoriť prevádzku sa neuskutočné kurzy a kurzy uhradené na ďalšie 2 mesiace nahrádzajú podľa rozpisu prevádzkovateľa. Pri zásahu vyššej moci nie je možné kurzy stornovať a vrátiť poplatok.
- Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu termínu a rozvrhu kurzu z prevádzkových dôvodov a zo záväzkov, ktoré mu vyplývajú z pracovnoprávnych vzťahov, bez nároku na storno poplatok.

19. Účastník kurzu má nárok nahradiť si všetky vynechané lekcie s podmienkou, že boli odhlásené ideálne viac ako 24 hodín pred začatím lekcie, minimálne však 5 hodín pred začatím lekcie. V prípade, že boli odhlásené menej ako 5 hodín pred začatím lekcie, klient nárok na náhradnú lekciu stráca. Ak účastník kurzu lekciu neospravedlní, nárok na náhradnú lekciu nemá . Neodplávanú náhradnú lekciu už nie je možné nahradiť. Vynechané lekcie nie je možné zrátavať a zaraďovať účastníka pri ich čerpaní do kurzu. Vynechané lekcie sa neprenášajú do ďalších kurzov, dajú sa iba nahrádzať. Ospravedlnené lekcie je nutné nahradiť do 1 roka od vynechania, po uplynutí tejto doby prepadajú.

Želáme vám, aj vašim deťom, aby ste si pobyt v Zlatej Rybke čo najviac užili.